Adatvédelmi Szabályzat

 

 

 

 

A jelen szabályzat tartalmazza az Üzemeztető/k/ által működtetett, www. like30.hu/egyedi domain megnevezésű internetes oldalrendszer (website) - továbbiakban: Honlap - használatával összefüggő adatvédelmi, adatkezelési szabályokat.

 

1./A honlap használata során, a regisztráció előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen szabályzatban foglalt a rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok- egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit és a jogérvényesítési lehetőségeket.

 

2./Az üzemeltető/k/ a www. like30.hu / egyedi domain nevű honlapra látogatók közül kizárólag,- a honlap által megismerhető buisness system mélyebb elsajátítását igénylők- s ezért saját elhatározásukból regisztrálók/felhasználók/ adatait kezeli/k/.

 

3./Az üzemeltető/k/, illetve az adatfeldolgozó/k/ az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi/k/ fel, azt követően, hogy az adatkezelés célja a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az érintettek számára a jelen szabályzatban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.

A regisztrációra, adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a honlapon nyilatkozik arról, hogy az adatkezelést a vonatkozó szabályok szerint elfogadja.

A regisztráció alakalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető/k/ felhasználják.

 

4./Az üzemeltető/k/ kezeléséből, ide nem értve az adatfeldolgozónak történő átadást, az adatok az érintettek/ felhasználók/ hozzájárulása nélkül nem kerülnek ki.

 

5./Az Üzemeltető/k/ a honlapon szolgáltatásokat, termékeket nem hirdet/nek/.

Az Üzemeltető/k/ a szolgáltatás igénybevétele esetén egyedi azonosítót cookie-t nem helyeznek el a felhasználó számítógépén.

Az Üzemeltető/k/ tájékoztató anyagokat küldhet/nek/ a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

 

6./Ha a Felhasználó egy másik személy nevében, vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a szolgáltatást, az Ő felelőssége az érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót terheli.

 

7./Az Üzemeltető a honlapon keresztül megismerhető buisness system, mint szolgáltatás nyújtására Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv.  3.§ alapján előzetes engedély, valamint NAIH nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés nélkül jogosult.

 

8./A Honlap üzemeltetőjének, az adatkezelőnek a megnevezése, székhelye/lakhelye, e-mail elérhetősége a honlap megnyitásakor automatikusan megjelenik a Kapcsolatfelvétel menüpontban.

 

9./ A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre:

név

e-mail

telefon

lakcím

 

10. /A honlap szoftver működtetéséhez  szükséges hálózati és üzemeltetési környezet biztosítása, a honlap üzemeltetése a 

Procontrol Elektronika Kft. Székhely: 6725 Szeged, Cserepes sor 9/B.

Adószám: 10311617-2-06 ,Cégjegyzékszám: 06-09-000151, szerverén történik tárhely biztosítással.

www.procontrol.hu

 

11./ Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető buisness system szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az üzletépítés elősegítése, hálózat továbbfejlesztése a működés hatékonyságának a növelése, valamint  partner céggel való kapcsolat lehetőségének biztosítása.

A honlap szoftver fel lett készítve a további használók regisztrációjára a közös honlapon és a használatra jogosult tagok személyes meghívó lapján keresztül is. A használatra jogosult tagok személyes meghívó lapján keresztül regisztrált felhasználók a használatra jogosult tagokhoz kapcsolt felhasználók lesznek, akiket a meghívójuk menedzsel.

 

A használatra jogosult tagok a szoftverben fejlesztésre kerülő közös videós akadémia honlapot is használhatják a hozzájuk kapcsolt további felhasználók tájékoztatására.

 

12./Az Üzemeltető /adatkezelő/ a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő lokra nem haszlja, illetve haszlhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (partner cégnek), vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

13./Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást.

 

 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kirólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

14./ A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

15/. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja törlését.

 

    16./A Felhasználók a weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás kapcsolatos, észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton  az Üzemeltető megadott e-mail címére küldhetik el.

     Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.

 

17./ Ha Felhasználó a jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.

 

     18./Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérsében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.

 

19./Az Érintett az Info.tv., valamint a Polri Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

-    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

-    Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

20./Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal haszlata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

21./ A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól aláírás nélkül is kötelezőek.

 


 Copyright © 2017 like30.hu

Általános Szerződési Feltételek

Created by www.procontrol.hu version: 1.4.06 release date: 2018.03.09